Założeniem projektu jest reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Krzanowice (powiat raciborski) poprzez działania prowadzone w Inkubatorze aktywizacji. Działalność Inkubatora ma za zadanie wyposażenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w umiejętność samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców i realizację treningów zaradności przy wsparciu wyspecjalizowanego personelu projektowego. Uczestnikami projektu będzie 15 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz 8 rodziców aktywnie działających w Klubie Rodzica. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z dwiema organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Krzanowice (Stowarzyszenie „Dla nas szansa” oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Woj. Śląskiego). Dzięki zaangażowaniu miejscowych organizacji następuje także integracja sektora pozarządowego oraz promocja aktywności w środowisku lokalnym.

 

Die Voraussetzung des Projektes ist eine erneute Sozialintegration der Menschen mit Behinderungen aus der Gemeinde Krzanowice/Kranowitz, (Kreis Racibórz/Ratibor) durch Teilnahme und Maßnahme im Projekt der Inkubator-Aktivierung. Das Ziel der Inkubator-Aktivierung ist eine Ausstattung und Einführung der Menschen mit geistiger Behinderung in die Fähigkeit der Selbständigkeit im sozialen Umfeld. Es werden thematische Workshops für Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Eltern von einem geschulten Projektpersonal durchgeführt. 15 Personen von entschiedenem Grad der geistigen Behinderung und 8 aktive Eltern werden Teilnehmer des Projektes sein. Die Eltern werden auch im Eltern-Club aktiv sein. Das Projekt wird in Partnerschaft mit zwei NGOs, die in der Gemeinde Krzanowice aktiv sind, (Vereine: "Eine Chance für uns" und Deutscher Freundschaftskreis -DFK- in Schlesien) realisiert. Dank des Engagement der lokalen Organisationen nimmt auch die Integration der lokalen Nichtregierungsorganisationen und die Förderung der lokalen Umgebung teil.


Projekt Inkubator aktywizacji „Uwierz w siebie” w Krzanowicach realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG i środków własnych Stowarzyszenia „Razem”.

Wykonanie: ArtDay Interactive